Pre záujemcu o službu

Proces prijímania klienta do zariadenia

  1. Prvé informácie zariadenie sociálnych služieb podáva osobne, telefonicky, elektronicky, podľa potrieb záujemcu o službu.
  2. Ak má záujem o poskytovanie sociálnej služby, je potrebné písomne podať žiadosť o sociálnu službu v mieste jej poskytovania, teda v DSS na Topoľovej 637/6, Nitra. stiahnuť
  3. Záujemca o službu musí požiadať Nitriansky samosprávny kraj (NSK) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v DSS. stiahnuť
  4. Ak je v rozhodnutí stupeň odkázanosti na soc. službu v DSS V. alebo VI., záujemca požiada NSK o zabezpečenie tejto služby v konkrétne vybranom zariadení, teda v DSS Socia, Topoľová 637/6, Nitra, na určenom tlačive. stiahnuť
  5. Žiadosť záujemca doručí Nitrianskemu samosprávnemu kraju spolu s kópiou rozhodnutia o odkázanosti a posúdenia.
  6. NSK túto službu u nás pre neho objedná.
  7. Ak je voľné miesto, záujemca o službu môže nastúpiť ku dňu objednania služby.
  8. Ak miesto nie je voľné, záujemca o službu je zaradený do poradovníka.

 

Kontakt

Socia

Topoľová 637/6
Nitra
949 01

037/6575145