GDPR 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prijímateľov sociálnej služby/zákonných zástupcov/opatrovníkov/iných rodinných príslušníkov, dodávateľov a návštev

 

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa.

 

KTO spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ:

SOCIA, Topoľová 637/6, 94901 Nitra

IČO : 36107344

DIČ : 2021480373

Kontakt na prevádzkovateľa:

037/6575 145

socia@socianitra.sk

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva nasledovné osobné údaje, ktoré nám poskytnete podaním Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a doložením fotokópií lekárskych vyšetrení:

 • meno, priezvisko, titul,
 • rodné číslo, dátum narodenia,
 • miesto trvalého alebo prechodného pobytu,
 • rodinný stav,
 • štátne občianstvo,
 • sociálne postavenie,
 • údaje o príjme, údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,
 • údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby,
 • telefónne číslo, e-mail,
 • číslo občianskeho preukazu,
 • osobné údaje rodinných príslušníkov,
 • ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

 • Pri podaní Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (ďalej len „žiadosť“) – spracúvanie osobných údajov pre účely vedenia žiadosti v poradovníku čakateľov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
 • Pri príjme do zariadenia - spracúvanie osobných údajov pre účely uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Pri vybavovaní sťažností – oprávnený záujem prevádzkovateľa, za účelom, aby mal možnosť reagovať na sťažnosti a napraviť prípadné nedostatky v poskytovaní našich služieb vytknuté v sťažnosti. Súčasne musí byť naše zariadenie schopné preukázať vybavenie sťažnosti. V rámci vybavovania a evidencie sťažností naše zariadenie spracúva Vaše osobné údaje, ktoré nám fyzická osoba poskytne, resp. osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na vybavenie sťažnosti (zväčša ide o kontaktné údaje ako je meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, telefón, e-mail), pričom sťažnosti môžu byť aj anonymné
 • Pri sociálnej činnosti - spracúvanie osobných údajov pre účely sociálneho poradenstva, vypracovania individuálnych plánov, adaptačného procesu – zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Pri pohľadávkach – spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie a vymáhania pohľadávok - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • Na základe vášho súhlasu – marketingové účely pri podujatiach organizovaných v zariadení môže byť vytvorená foto a video dokumentácia, ktorá môže byť použitá za účelom propagácie a zverejnená v kronike zariadenia a na webových stránkach. V prípade dieťaťa do 18 rokov, podpisuje súhlas zákonný zástupca. V prípade prijímateľa zbaveného právnej spôsobilosti súdom určený opatrovník.
 • Identifikačné: meno a priezvisko, adresa, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas či iný preukaz), Vaše funkcie v organizácii, ak zastupujete právnickú sobou.
 • Kontaktné údaje: telefónne číslo, emailová adresa, prípadne adresa pre doručenie a fakturačná adresa.

Poskytnutý súhlas na tieto marketingové účely je úplne dobrovoľný. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla prevádzkovateľa, alebo emailom na socia@socianitra.sk, odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa alebo pre účely prevádzkovateľa za účelom poskytovania služieb:

 • správca e-mailovej schránky
 • v rámci zákonnej súčinnosti – NSK, MPSVaR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, školské zariadenia, daňové úrady, kontrolné orgány, orgány verejnej moci
 • právne služby – súdy, notári, exekútori

Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.       

Ako dlho budú vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše osobné údaje uchováva prevádzkovateľ po dobu 5 rokov od ukončenia poskytovania sociálnej služby a do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem prevádzkovateľa na ich spracúvaní.

Ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Aké sú vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený si od prevádzkovateľa uplatniť:

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa § 21 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich.

Právo na opravu osobných údajov

Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov

Právo na výmaz osobných údajov

Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1