Domov sociálnych služieb pre ZŤP deti, mládež a dospelých - ambulantný

V DSS poskytujeme ambulantné sociálne služby od roku 2002. Klientmi zariadenia sú hlavne deti a mládež a to už od troch rokov veku. Pri prijímaní nového klienta do zariadenia sa postupuje podľa  TU  zverejnených pokynov. 

Kapacita zariadenia je 18 klientov. 11 zamestnancov  pracuje v opatrovateľskom, sociálno-rehabilitačnom a prevádzkovom úseku ( 5x opatrovateľka, sociálna pracovníčka- inštruktorka sociálnej rehabilitácie, vychovávateľka - špeciálna pedagogička, fyzioterapeutka, ekonómka a riaditeľka. Kolektív odborných zamestnancov sa zameriava na transdisciplinárny postup práce s klientom a usiluje sa o stále vzdelávanie. Pracovné postupy sú bližšie opísané v častiach opatrovateľský a sociálno-rehabilitačný úsek.

Prevádzkový čas je v pracovných dňoch od 7,30 do 15,30. Pre klientov je zabezpečené stravovanie. V DSS sú vytvorené podmienky na školské vzdelávanie pre klientov vo veku povinnej školskej dochádzky a to prostredníctvom elokovanej triedy Spojenej školy internátnej na Červeňovej ulici č. 32 v Nitre od 01.09.2012. Zariadenie sociálnych služieb je  vybavené množstvom edukačných a liečebno-rehabilitačných  pomôcok.

 

Kontakt

Socia

Topoľová 637/6
Nitra
949 01

037/6575145