Opatrovateľský úsek

Na tomto úseku pracujú štyri opatrovateľky s požadovaným vzdelaním. Klientom poskytujú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, to znamená pri osobnej hygiene, stravovaní, presúvaní a pri všetkých úkonoch sebaobsluhy. Zamestnankyne  sú opakovane zaškoľované, aby používali pri každodenných bežných  úkonoch  s klientom :
- prvky Bobath konceptu (zaškoľovanie vykonáva náš zamestnanec - fyzioterapeutka, ktorá absolvovala certifikovaný kurz Basic Bobath v pediatrickej praxi )
- prvky Bazálnej stimulácie (zaškoľovanie vykonáva naša zamestnankyňa - inštruktorka sociálnej rehabilitácie, ktorá absolvovala certifikovaný Základný kurz       bazálnej stimulácie)
- individuálny prístup k jednotlivcom v súlade s ich IP, aby tak podporovali činnosti sociálno-rehabilitačného úseku

Vrámci systému interného vzdelávania sú opakovane školené aj v oblasti ľudsko-právnej a etickej.