Sociálno-rehabilitačný úsek

 

 

Na tomto úseku pracuje odborný tím v zložení :

sociálna pracovníčka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie, vychovávateľka-špeciálny pedagóg a fyzioterapeutka. 

Tím sa usiluje o transdisciplinárny prístup, to znamená, že spoločne zhromažďujú a integrujú informácie o klientovi / tke, tvoria komplexné posúdenie jeho situácie, spolu formulujú ciele a participujú na ich dosiahnutí. Tento prístup umožňuje vzájomné učenie členov tímu, ktorí zdieľajú úlohy naprieč hranicami profesií, pričom primárnym cieľom je integrovať poznatky tak, aby bolo možné navrhovať efektívne služby a prístupy, pričom zodpovednosti a povinnosti sú distribuované viacerým osobám.

Tím spolupracuje s rodičom klienta ( klienti sú deti alebo ťažko postihnutí dospelí s určeným opatrovníkom) pri formulácií individuálnych cieľov pri poskytovaní sociálnych služieb aj pri ich hodnotení.

Niektoré z metód používaných tímom :

Odborné metódy práce v DSS SOCIA 

 • rozhovor zameraný na podporu osobnosti prijímateľa
 • sociálna komunikácia, klient určuje tému podľa svojho záujmu
 • individuálne sprevádzanie –informovanie, objasňovanie
 • poradenský rozhovor
 • podpora prijímateľa orientovaná na jeho sebarealizáciu
 • prvky kognitívnej terapie na tréning pamäti
 • kompenzácia nevhodných podnetov
 • posilňovanie vlastnej kompetencie
 • záujmové činnosti, zamestnávanie s prvkami ergoterapie
 • výklad, objasňovanie pri edukatívnych  cvičeniach
 • zážitková metóda na rozvoj emocionality s prvkami dramatoterapie, biblioterapie
 • stimulácia zmyslového vnímania (zrak, čuch, hmat, sluch ) s prvkami muzikoterapie, aromaterapie
 • práca v skupine, budovanie interpersonálnych vzťahov
 • stimulácia vestibulárneho aparát 
 • tréning a posilňovanie hygienických návykov
 • tréning a posilňovanie  stravovacích návykov
 • terapeutické stravovanie
 • tréning obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie
 • rozvoj komunikačnej schopnosti verbálnej alebo alternatívnej
 • nácvik orientácie v interiéri aj exteriéri, samostatnosti pohybu
 • stimulácia rozvoja hrubej motoriky - prístroj  Motomed
 • stimulácia rozvoja jemnej motoriky
 • pozitívna psychická tonizácia - relaxácia s prvkami snoezelen
 • bazálna stimulácia somatická, vestibulárna
 • LTV
 • Vojtova metóda
 • Bobath koncept metóda
 • svetelná terapia, Biolampa
 • oxygenoterapia, kyslíkový koncentrátor
 • vertikalizácia
 • synergická reflexná terapia
 • magnetoterapia
 • mäkké a mobilizačné techniky
 • nácvik chôdze