Vízia, poslanie a ciele

17.01.2020 12:09

Naše poslanie

Poskytovať sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia detí a mladých dospelých v zariadení pre FO odkázané na pomoc inej FO ( DSS) a to ambulantnou formou služby.

Osobitosti poslania

Poskytovaním sociálnej pomoci pre špecifikovanú skupinu klientov v našom zariadení chceme:

  • podporiť zotrvanie klienta – dieťaťa s ZŤP vo svojej vlastnej rodine,
  • podporiť zotrvanie rodičov detí s ZŤP v pracovnom procese a bežnom živote,
  • podporiť rast  samostatnosti a kvality života klientov.

Naše hodnoty

individuálny partnerský prístup ku klientovi a jeho rodine,

sústavné vzdelávanie a uplatňovanie odborných poznatkov v práci,

transdisciplinárny postup práce s klientom.

Vízia

Poskytovať  ambulantné sociálne služby pre deti aj pre dospelých s ZŤP:

  • v modernom zariadení (v zmysle vybavenia pomôckami a prístrojmi, dizajnu, prírodného exteriéru ),
  • vo väčších priestoroch s možnosťou zriadiť samostatnú miestnosť pre snoezelen aktivačnú aj relaxačnú, pre LTV, samostatne pre oddych a pre aktivity, pre edukáciu a výchovu,
  • s dobre vzdelaným a plne kompetentným personálom s vysokou kultúrou práce,
  • práca s klientom podľa Bobath konceptu, transdisciplinárny prístup,
  • pre väčší počet klientov s dlhšou dobou prevádzky.

 

 

Strategické ciele v horizonte 0-3 roky 

Ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov v oblastiach špeciálnych terapií a prístupov.

Posilňovanie transdisciplinárneho princípu práce v prospech prijímateľa.

Uplatňovanie etického kódexu zamestnanca ako záväznej normy.

Hľadanie nových priestorov pre zariadenie sociálnych služieb.

Strategické ciele v horizonte 4-5 rokov

Sťahovanie zariadenia do nových priestorov  alebo vybudovanie druhej prevádzky.

Vybudovanie miestností snoezelen na relax aj aktivizáciu.

Ciele v horizonte 6-10 rokov

Zvyšovanie počtu klientov a úmerne aj odborných zamestnancov.

Práca s klientom výlučne podľa Bobath konceptu – vzdelávanie viacerých