Prevádzka v obmedzenom režime v súvislosti s COVID-19

17.03.2020 11:25

SOCIA – neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých s ambulantnou formou služieb je vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácií povinný postupovať v súlade s nariadeniami krízového štábu SR a stým spojenými nariadeniami hlavného hygienika SR, s pokynom pre záväzný postup z MPSVaR SR, s usmernením MPSVaR SR zo dňa 16.03.2020, so všetkými nariadeniami MZ SR.

V súvislosti s horeuvedenými záväznými nariadeniami a opatreniami oznamujeme klientom nášho zariadenia, že poskytovanie služieb je zabezpečené v obmedzenom režime.

Viac informácii...