Poskytovanie sociálnej služby dočasne pozastavené

25.03.2020 15:27

SOCIA – neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých s ambulantnou formou služieb je vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácií povinný postupovať v súlade s nariadeniami krízového štábu SR a s tým spojenými nariadeniami hlavného hygienika SR, s pokynom pre záväzný postup z MPSVaR SR zo dňa 25.03.2020, so všetkými nariadeniami MZ SR.

V súvislosti s horeuvedenými záväznými nariadeniami a opatreniami oznamujeme klientom nášho zariadenia, že poskytovanie služieb je dočasne pozastavené.

Viac informácii...