Informácia o poskytovaní služieb v súvislosti s COVID-19

02.05.2022 11:05

 

Zariadenie v prevádzke

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných dýchacích ciest v zariadení sociálnych služieb.

V zariadení prebieha testovanie zamestnancov a prjímateľov sociálnej služby podľa usmernenia MPSVaR. (aktualizácia 27.4.2022)

 

 

 

V zariadení prebieha testovanie zamestnancov a prjímateľov sociálnej služby podľa usmernenia MPSVaR. (aktualizácia 10.1.2022)

Dodatok č. 7 ku smernici Covid/2020 aktualizácia k 16.9.2021 

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť.

Prijímatelia sociálnej služby - testovanie Ag testami každý druhý deň (pondelok, streda, štvrtok). Výnimku z testovania majú zaočkovaní prijímatelia a školopovinní prijímatelia (používajú samotesty, testovanie v zariadení podľa potreby).

Zamestnanci - testovanie Ag testami každý druhý deň (pondelok, streda, štvrtok). Výnimku z testovania majú zaočkovaní zamestnanci (testovanie podľa potreby). 

Dodatok č. 7 ku smernici Covid/2020 aktualizácia k 16.9.2021 

V týždni od 29.11.2021 je   Lockdown - zákaz vychádzania 

V týždni od 22.11.2021 je nitriansky okres v bordovej fáze - II. stupeň ohrozenia.

V týždni od 15.11.2021 je nitriansky okres v bordovej fáze - II. stupeň ohrozenia.

V týždni od 08.11.2021 je nitriansky okres v bordovej fáze - II. stupeň ohrozenia.

V týždni od 01.11.2021 je nitriansky okres v bordovej fáze - II. stupeň ohrozenia.

Dodatok č. 7 ku smernici Covid/2020 aktualizácia k 16.9.2021

 

V týždni od 25.10.2021 je nitriansky okres v červenej fáze - I. stupeň ohrozenia.

Prijímatelia sociálnej služby - testovanie Ag testami raz za týždeň. Výnimku z testovania majú zaočkovaní prijímatelia a školopovinní prijímatelia.

Zamestnanci - testovanie Ag testami dvakrát za týždeň (pondelok, streda). Výnimku z testovania majú zaočkovaní zamestnanci. 

 

V týždni od 18.10.2021 je nitriansky okres v červenej fáze - I. stupeň ohrozenia

V týždni od 11.10.2021 je nitriansky okres v červenej fáze - I. stupeň ohrozenia

V týždni od 04.10.2021 je nitriansky okres v červenej fáze - I. stupeň ohrozenia

V týždni od 27.09.2021 je nitriansky okres v červenej fáze - I. stupeň ohrozenia

 

V týždni od 20.9.2021 je nitriansky okres v oranžovej fáze - ostražitosti.

Prijímatelia sociálnej služby - testovanie ag testami v zariadení raz za 2 týždne. Výnimku z testovania majú zaočkovaní prijímatelia a prijímatelia mladší ako 12 rokov.

Zamestnanci - testovanie Ag testami raz týždeň. Výnimku z testovania majú zaočkovaní zamestnanci. 

 

Informácia v súvislosti s COVID–19 k 20.09.2021

MPSVR vydalo aktualizovaný dokument Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta / klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, aktualizácia k 13.9.2021na základe ktorého upravujeme prevádzku v zariadení podľa regionálneho Covid semaforu.

 
 

V týždni od 13.9.2021 je nitriansky okres v oranžovej fáze - ostražitosti.

  • V zariadení je režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaný COVID + školopovinné deti) max. 19 prítomných osôb (15 m2 na osobu)

V týždni od 06.9.2021 je nitriansky okres v zelenej fáze monitoringu. Prevádzka v DSS je bez obmedzení.

V týždni od 30.8.2021 je nitriansky okres v zelenej fáze monitoringu. Prevádzka v DSS je bez obmedzení.

V týždni od 23.8.2021 je nitriansky okres v zelenej fáze monitoringu. Prevádzka v DSS je bez obmedzení.

Informácia v súvislosti s COVID–19 k 16.08.2021

K 16.8.2021 MPSVR vydalo Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti pacienta / klienta v sociálnych službách vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu, aktualizácia k 16.8.2021. Prevádzka v zariadení sa riadi týmto dokumentom na základe regionálneho Covid automatu. Čo to presne znamená v rôznych fázach pre naše zariadenie nájdete TU.

Neaktuálne od 20.9.!
 

Informácia v súvislosti s COVID–19 k 19.07.2021

Podľa Usmernenia MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 prebieha v zariadení priebežné testovanie na ochorenie COVID-19 zamestnancov raz za 14 dní a priebežne podľa potreby*, a prijímateľov sociálnych služieb priebežne podľa potreby*.  

Plne zaočkovaná osoba (prijímateľ aj zamestnanec) sa testuje len v prípade potreby*.

* podľa potreby sa odporúča s prihliadnutím na epidemiologický vývoj v území testovať:
- prijímateľ pri príznakoch infekčného ochorenia, pri prijímaní/návrate klienta z ústavného zdravotníckeho zariadenia alebo z domáceho prostredia, po ukončenej karanténe a pod.
- zamestnanec pri príznakoch infekčného ochorenia, pri návrate na pracovisko po PN, OČR, po ukončenej karanténe a pod.

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 21.06.2021

Od 21.6.2021 prechádza Nitriansky okres do fázy monitoringu (zelenej farby). Podľa Usmernenia MPSVR pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 25.05.2021 sa v zariadení riadime aktuálnym regionálnym  COVID automatom.To znamená, že zariadenie funguje bez obmedzení, v zariadení sa netestuje ani sa nevyžaduje neg. test, od zamestnancov, prijímateľov ani od rodičov. 

Počas trvania zelenej fázy regionálneho covid automatu sa v zariadení nevyžaduje ranné meranie teploty. Naďalej však platí, že prijímateľovi sociálnej služby, ani zamestnancovi nebude umožnený vstup do zariadenia s akýmikoľvek príznakmi respiračného ochorenia. Po návrate zo zahraničia sa riadite aktuálnymi platnými opatreniami - cestovateľský semafor, v zariadení podpisujete čestné prehlásenie  o zdravotnom stave klienta (zamestnanca) a osôb s ktorými je v styku.

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 17.05.2021

Od 17.5.2021 prechádza Nitriansky okres do II. stupňa ostražitosti (oranžovej farby). V zariadení sa riadime aktuálnym COVID automatom. 

To znamená, že zariadenie funguje bez obmedzení, v zariadení sa netestuje ani sa nevyžaduje neg. test, od klientov ani od rodičov. 

 

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 1.05.2021

Prevádzkový režim zariadenia od 01.05.2021 

Od tohto termínu sa bude antigénové testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v DSS Socia vykonávať v intervale raz za dva týždne 03., 17., a 31.05.2021

Rodiny si môžu vybrať jednu z dvoch možností :

1. testovaný bude prijímateľ služby priamo v DSS v pondelok ráno medzi 8,00 – 8,30 hodine

(ak mu nevyhovuje termín, tak si môže doniesť neg. Test z MOM,  počas dňa prítomnosti v zariadení test nesmie byť starší ako 2 týždne  )

alebo

2. dospelí členovia rodiny (otec, mama) budú mať negatívny test nie starší ako 2 týždne v každom dni prítomnosti alebo sú zaočkovaní najmenej 4 týždne po Astra Zenece prvej dávke alebo najmenej dva týždne po druhej dávke Pfizer BionTech

 

Po návrate dieťaťa z liečenia, nemocnice, z domáceho liečenia, z dovolenky a podobne je postup nasledovný :

1. zostane doma v karanténe 7 dní a potom platí následne horeuvedené

Alebo

2. dieťa aj všetci dospelí členovia rodiny budú mať neg. test nie starší ako 72 hodín a potom platí následne horeuvedené

Chápeme, že rodiny majú odlišné názory na takýto postup, od extrému úplného odmietania testovania až po extrém trvania na testovaní všetkých a stále. Hľadáme vždy také riešenie, ktoré za daných okolností je približne najobjektívnejšie pre všetkých z hľadiska bezpečnosti.

Tiež sa tešíme na obdobie bez testovania.

 

Ďakujeme za pochopenie, vedenie DSS Socia.

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 8.03.2021

Pre prijímateľov sociálnej služby DSS Socia:
 

V prípade, že máte záujem o službu v zariadení v mesiaci marec, apríl, komunikujte hlavne  emailomsocia@socianitra.sk.
V nevyhnutných prípadoch telefonicky na mobilné číslo 0911 266 566 (riaditeľka DSS).
Nevolať na pevnú linku do zariadenia!!! (klientov a zamestnancov menežuje výlučne riaditeľka a tá pracuje homeoffice, nie je v zariadení)

Stále platí :

  • každý klient navštevujúci zariadenie musí absolvovať Ag test vždy v pondelok ráno pri nástupe v našom zariadení (alebo si priniesť svoj, nesmie byť starší ako 7 dní)
  • situáciu s počtom klientov aktualizujeme vždy ku pondelku na nasledujúci týždeň, pretože sa neustále menia aj podmienky zamestnancov, vzhľadom na OČR s deťmi alebo karanténnu PN
  • uprednostnení budú klienti, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku a ich rodičia pracujú.
 

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 1.02.2021

Predpokladáme, že od pondelka  01.02. budeme mať 4 zamestnankyne na priamy výkon s klientom, preto v zariadení môže byť v jednom okamihu najviac  5 klientov. (dvojčatá môžu byť spolu ako jeden klient)

 Klienti musia mať negatívny test z víkendu 30.-31.01. Platí to aj o tých, ktorí už mali pozitívny test, teda ochorenie prekonali a to z dôvodu, že mierny priebeh ochorenia nemusí vytvárať protilátky a taká osoba môže opäť ochorieť alebo sa stať bezpríznakovým nositeľom vírusu.

Pripomínam, že klienti nenosia v interiéri rúška, pri kašľaní, kýchaní, smiechu, „rozprávaní“, nemajú žiadnu ochranu a naše zamestnankyne nemajú oblečenie ako na Covid ARO a preto by prenášali vírus z jedného klienta na druhého a aj oni by boli ohrozené ( štyri infekciu nemali a sú správy o reinfekciách zamestnancov zdravotníctva a sociálnych služieb )

Sprevádzajúce osoby sa musia podrobiť meraniu teploty, akceptujeme teplotu podľa nariadenia RUVZ u dospelej zdravej osoby 37,2 C a u detského  klienta vzhľadom na možnú poruchu termoregulácie 37,5 C ale len ak zároveň nemá ani jeden príznak respiračného ochorenia ( aj slabá nádcha, kašeľ, opakované kýchanie, zapálené oči, nesmie byť ani „zahuhňaný“ ) a v jeho prípade je známe, že máva výkyvy termoregulácie. Je možné meranie vašim doneseným  teplomerom alebo schladenie kože z vyhriateho auta pobytom na dvore a opätovné meranie, nie je možné vziať dieťa, ak rodič mal 37,3 a viac.

Predpokladáme, že od pondelka 08.02. budeme mať už 7 zamestnankýň na priamy výkon s klientom, ( ak povolia materské školy a prvý stupeň základných škôl a vrátia sa z karanténnej OČR). V tom prípade bude možné, aby v jednom okamihu bolo v zariadení 8 klientov.

Klienti musia pri prvom príchode mať negatívny antigénový test nie starší ako 3 dni alebo sa dať otestovať priamo v zariadení ráno v deň príchodu.

Následne ponúkame priebežné testovanie u nás v zariadení zdravotnou sestrou, ktorá má už s testovaním skúsenosti, ak dáte písomný súhlas. Platí to aj o tých, ktorí už mali pozitívny test, teda ochorenie prekonali a to z dôvodu, že mierny priebeh ochorenia nemusí vytvárať protilátky a taká osoba môže opäť ochorieť alebo sa stať bezpríznakovým nositeľom vírusu. Je to v súlade s pravidlami priebežného testovania klientov a zamestnancov v zariadeniach. (opakuje sa najmenej raz za dva týždne, niekedy raz za týždeň)

Meranie teploty zostáva .

Zároveň budeme musieť brať do úvahy nariadenia, ktoré nám vyplynú z toho, že sa krajina začne  riadiť Covid automatom, ako to počujete v správach. Tak ako vy tak ani my netušíme, čo z toho bude potom pre nás záväzne vyplývať.

 

Ďalšie prípadné zmeny v počte klientov v zariadení smerom hore alebo dole sa budú riadiť Covid semaforom pre ambulantné sociálne služby, ktoré sú pre poskytovateľa služieb záväzné od októbra 2020 a vydáva ich MPSVaR SR. Keďže ide o operatívne zmeny reflektujúce okamžitú situáciu, nie je možné sa teraz k nim konkrétne vyjadriť.

 

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 11.01.2021

VÁŽENÍ RODIČIA

V nitrianskom okrese vstupujú od 11.01. do 29.01. do platnosti mimoriadne opatrenia na zamedzenie šírenie infekčného ochorenia Covid 19. Opatrenia sú v nasledovných dokumentoch :

Uznesenie vlády SR č.1 zo 06.01.2021

Vyhláška RUVZ v Nitre č.1/2021, ktorá určuje sprísnené pravidlá pohybu osôb v prevádzkach

Usmernenie MPSVR pre poskytovateľov sociálnych služieb aktuálne ku 07.01.2021

Berúc do úvahy všetky dôležité informácie v týchto dokumentoch, pre prevádzku v zariadení sociálnych služieb platia od 11.01. do 29.01.2021 nasledovné pokyny :

Zamestnanec sa musí pri spustení prevádzky 11.01. preukázať negatívnym testom z plošného testovania okresu Nitra alebo lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia v posledných troch mesiacoch. (testom sa preukazuje  opakovane až do 29.01. podľa uznesenia vlády)

Klient ako aj jeho rodič sa musí pri spustení prevádzky 11.01. preukázať negatívnym testom z plošného testovania alebo lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia (preukazuje sa opakovane až do 29.01. podľa uznesenia vlády).

V prípade, že sa klient alebo jeho rodič nevie preukázať negatívnym testom z plošného testovania okresu Nitra ( 9.,10.01./16., 17.01./ 23., 24.01.) alebo lekárskym  potvrdením o prekonaní ochorenia v posledných troch mesiacoch, nebude im až do 29.01. umožnený vstup do zariadenia sociálnych služieb.

TEDA KLIENT NIE JE ZBAVENÝ POVINNOSTI MAŤ OPAKOVANE NEGATÍVNY TEST, AK CHCE V UVEDENOM OBDOBÍ POBERAŤ SLUŽBU V AMBULANTNOM ZARIADENÍ

V zariadení môže byť v jednom okamihu najviac 5 klientov ale zároveň platí, že musí byť pracovne k dispozícií 5 odborných zamestnancov, pretože práca s klientom musí byť individuálna a oddelená v rôznych miestnostiach. To znamená, že pri znížení počtu zamestnancov pre PN, pandemickú OČR sa automaticky znižuje počet klientov v jednom okamihu.

Keďže aj zamestnanci musia absolvovať testy pred 11.01. a ich výsledky vopred nevieme, nevieme ani skutočný počet zamestnancov, ktorí v tento deň nastúpia do práce.

Rodičia, ktorí prejavili v maily záujem o poskytovanie služby v mesiaci január, budú preto až v nedeľu 10.01.2021 po absolvovaní testov zamestnancov informovaní formou sms správy, či môžu 11.01.2021 svoje dieťa priniesť.

Všetkých srdečne zdravíme a dúfame, že sa zdravotne dobre držíte. Do skorého videnia.

 

08.01.2021

 

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 04.01.2021

Vážení prijímatelia sociálnej služby,

Situácia v okrese Nitra v súvislosti s ochorením Covid 19 je mimoriadne kritická. Prevádzka nášho zariadenia bola z Rozhodnutia RUVZ prerušená od 14.12. do 23.12.2020. V tomto období prebehlo (alebo ešte prebieha) ochorenie u piatich zamestnancov z deviatich a podľa súčasných nám známych informácií v štyroch rodinách klientov.

Od 01.01.2021 do 24.01.2021 ( počas prísnych protiepidemických opatrení vyhlásených štátom ), sa prevádzka poskytovania sociálnych služieb bude riadiť sprísnenými zdravotno-bezpečnostnými opatreniami podľa Krízového plánu zariadenia, čo v praxi znamená zníženie počtu klientov v jednom momente v zariadení, aby sa dala realizovať individuálna práca s klientom, bez ich vzájomných kontaktov. Vychádzame z našej praxe – klienti nenosia ochranné rúška, bezpríznakový pozitívny klient by mohol rozniesť infekciu na iných.

Aby sme pripravili plán pobytu  klientov v zariadení, potrebujeme nevyhnutne od Vás nasledovné informácie :

1.      Či chcete poberať sociálnu službu hneď, alebo z obáv o zdravie dieťaťa chcete radšej zostať prechodne nejaký čas doma

2.      Ak chcete radšej zostať nejaký čas doma, dajte nám prosíme túto informáciu písomne formou vyhlásenia do mailu

3.      Ak chcete poberať sociálnu službu hneď, potrebujeme poznať vašu potrebu konkrétne – dni a rozsah hodín, či s obedom alebo bez obeda, ak chcete byť kratšie

4.      Pri začiatku poskytovania služby sa klient musí preukázať potvrdením lekára o prekonaní ochorenia Covid 19, alebo negatívnym testom nie starším ako 3 dni, alebo sa musia  jeho rodičia preukázať negatívnym testom nie starším ako 3 dni

5.      Platí zákaz vstupu s akýmkoľvek respiračným ochorením, vrátane slabej nádchy (zachuchmania), ak sa vyskytne počas pobytu, rodič bude vyzvaný k prevzatiu dieťaťa domov

Uvedené informácie nám zasielajte na adresu socia @socianitra.sk Prosíme o reakcie obratom, aby sme mohli čo najskôr naplánovať poskytovanie služby.

Informácie o začatí / respektíve nezačatí vyučovania zo strany SŠI Červeňova od 11.01.2021 zatiaľ nie sú potvrdené.

 

Ďakujeme vopred, 03.01.2021

 

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 14.12.2020

Na základe hlásenia možných prípadov nákazy u klientov zariadenia novým koronavírusom  SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre rozhodolzákaze prevádzky v zariadení sociálnych služieb – Domov sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých, Topoľová 6, 949 01 Nitra ambulantnou formou od 14.12.2020 do 23.12.2020.

Všetci klienti a určení zamestnanci zo zariadenia sociálnych služieb – Domov sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých, Topoľová 6, 949 01 Nitra sú povinní dodržiavať nasledovné karanténne opatrenia v termíne do 21.12.2020:

všetci klienti a určení zamestnanci zo zariadenia sociálnych služieb – Domov sociálnych služieb pre ťažko
zdravotne postihnutých, Topoľová 6, 949 01 Nitra povinní dodržiavať nasledovné karanténne opatrenia
v termíne do 21.12.2020:

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup straty chuti, čuchu, porucha chuti) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení,

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),

d) zdržať sa cestovania,

e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,

f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,

g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

 

 

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 09.10.2020

Aktualizácia k 9.10.2020 - PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID 19 stiahnuť

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 02.10.2020

Aktualizácia k 2.10.2020 - PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID 19  stiahnuť 

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 13.09.2020

Aktualizácia ku 13.9.2020: vzhľadom na vývoj situácie v nitrianskom okrese sa vraciame k opatreniam platným v mesiaci jún 2020. To znamená, že znižujeme pomer odborných zamestnancov ku klientom na 1:1,5.  Maximálny počet klientov v zariadení je 9. Opatrenie je platné najmenej do 30.09.2020 alebo kým bude okres Nitra zaradený medzi červené.

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 01.09.2020

Aktualizácia k 1.9.2020 - PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID 19  stiahnuť

 

Pre bližšie informácie nás kontaktujte:

  • 8,00 - 15,30
  • email: socia@socianitra.sk 
  • telefón: 037/6575145, zanechajte odkaz

 

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 08.06.2020

Na základe Opatrenia UVZ SR pri ochrane verejného zdravia – prevádzky 4 fáza, MPSVaR SR  uverejnilo na svojom webovom sídle dňa 02.06.2020 dokument pre poskytovateľov sociálnych služieb:

Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Tento plán je rozdelený do štyroch fáz, pričom ich časová realizácia je závislá od vývoja epidemiologickej situácie, rozhodnutí krízového štábu a hlavného hygienika SR, od priebehu predchádzajúcich fáz, preto sa môžu počas realizácie opatrenia aj  zmeniť. 

Na základe tohto dokumetu sme vypracovali PLÁN RIEŠENIA KRÍZOVEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID 19 - stiahnuť kde sú prístupné všetky aktuálne informácie o fungovaní prevádzky.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte:

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 30.4.2020

Sociálne služby fungujú v obmedzenom režime v súlade so záväzným postupom pre poskytovateľov vydaným MZ SR  a MPSVaR SR s aktuálnymi usmerneniami  ústredného krízového štábu ÚVZ SR.

Stále nie je možné organizovať skupinové aktivity s klientami a vzhľadom na aktuálny počet zamestnancov vo výkone s klientom je zariadenie prístupné pre max. 2 klientov naraz na určitú časť dňa a to za prísnych hygienických podmienok.

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 25.3.2020

SOCIA – neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých s ambulantnou formou služieb je vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácií povinný postupovať v súlade s nariadeniami krízového štábu SR a s tým spojenými nariadeniami hlavného hygienika SR, s pokynom pre záväzný postup z MPSVaR SR zo dňa 25.03.2020, so všetkými nariadeniami MZ SR.

V súvislosti s horeuvedenými záväznými nariadeniami a opatreniami oznamujeme klientom nášho zariadenia, že poskytovanie služieb je dočasne pozastavené.

Call centrá na Regionálne úrady verejného zdravotníctva: všeobecné: +421 800 221 234 

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682 
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
  •  

Informácia v súvislosti s COVID – 19 k 16.3.2020

SOCIA – neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnutých s ambulantnou formou služieb je vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácií povinný postupovať v súlade s nariadeniami krízového štábu SR a s tým spojenými nariadeniami hlavného hygienika SR, s pokynom pre záväzný postup z MPSVaR SR, s usmernením MPSVaR SR zo dňa 16.03.2020, so všetkými nariadeniami MZ SR.

V súvislosti s horeuvedenými záväznými nariadeniami a opatreniami oznamujeme klientom nášho zariadenia, že poskytovanie služieb je zabezpečené v obmedzenom režime.

Čo to v praxi znamená ?

Máme zakázané skupinové aktivity s klientami (inými slovami, musia byť od seba jednotlivo oddelení na zdravotne bezpečnú vzdialenosť).

Pri príchode musí byť vykonaná kontrola na akútnu respiračnú infekciu všetkým príchodzím, vrátane sprevádzajúcich osôb, teda rodičov.

Každý deň sú príchodzí povinní pravdivo oznámiť, či v rodine nie je niekto s potvrdeným COVID 19, alebo sa nestretol s takým pacientom v posledných 14 dňoch.

Pri dôvodnom podozrení im nie je povolený vstup do zariadenia.

Musí byť dodržiavaná respiračná hygiena, teda rúško na tvár, časté umývanie rúk mydlom a teplou vodou, používanie virucídnych dezinfekčných prostriedkov medzi jednotlivými úkonmi pri klientoch.

(Platí pre zamestnancov aj pre klientov)

V prípade, že sa u niektorého klienta, člena jeho rodiny, zamestnanca alebo člena jeho rodiny potvrdí COVID-19, všetci, ktorí s nimi prišli do kontaktu, musia byť na 14 dní v karanténe.